Problematik på olika nivåer

Samhället är i konstant förändring och så också idrotten. De svenska föreningarna måste anpassa sin struktur efter framtidens medlemmar och det kan vara svårt att hänga med. Riksidrottsförbundet står därför fast beslutet att ligga i framkant för den utvecklingen, för att hjälpa såväl föreningarna som medlemmarna. Idrottsrörelsen grundades för drygt etthundra år sedan och svensk idrott bygger i stort på samma principer som då – trots att det svenska samhället idag inte alls ser likadant ut. Mycket har hänt då nya idrotter tillkommit, kvinnor tillåts utgöra en självklar del av verksamheten och barn- och ungdomsidrotten har utvecklats. Men grunden i verksamheten och organisationen är i stort densamma.

På Riksidrottsförbundets stämma i maj 2015 beslutades det om ett strategiskt dokument och en definition av idrottsrörelsen antogs: Verksamhetsinriktningen för 2016-2017 ”Svensk idrott – världens bästa”.

Two adorable boys soccer fans with flag of Sweden on t-shirt, embracing celebrate the victory of his team. Happy and shout. Stadium lights in the background. Blue background. Landscape orientation.

På nämnda stämma fattades också beslut om en ny verk­samhetsidé för idrottsrörelsen ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utveck­las under hela livet”. Verksamhetsidén är idrottsrörelsens uppdrag.

Till kommande stämma, vilken äger rum 2017, skall en strategisk plan gällande organisationsformer och ekonomiska system framläggas och den skall innehålla analys och förändringsförslag. Samtidigt pågår ett idéarbete kring medlemskapet; hur skall framtidens medlemskap inom svensk idrott se ut.

Ovanstående måste till för att föreningarna skall få behålla sina medlemmar och på så vis fortsätta att existera. Idag lämnar alltfler människor sina föreningar och det gäller i stor utsträckning tonårstjejer. Hur kan de enskilda föreningarna och Riksidrottsföreningen bredda sin verksamhet för att möta önskemål och behov hos de ungdomar som väljer att lämna? Idag är färre barn och ungdomar aktiva i idrottsföreningarna än för tio år sedan och såväl deltagartillfällen som sammankomster har minskat. Dock idrottar barn och ungdomar i Sverige i högre utsträckning än i resten av Europa.

En tanke som lyfts fram är att framtidens idrottsföreningar kommer att stå inför nya och svårare utmaningar om de inte tar intryck av vad som händer i omvärlden. Det kommer att riskera att de får svårt att överleva. En framgångsrik förening måste kunna kommunicera sin särart och vilka mervärden den erbjuder och det ställer krav på en styrelse som arbetar strategiskt och gör medvetna val av vad som ska prioriteras.

Leave a Reply

mts_schema