Idrotten idag och historiskt

 

Mer än 60 % av svenskarna uppger att de idrottar regelbundet oavsett om man ser till män eller kvinnor, hög- eller Ronneby, Sweden - April 3, 2016: Young adult woman power walking on a pedestrian walkway in town. She wears earphones and looks concentrated.låginkomsttagare. Många är medlemmar i en idrottsförening, närmare bestämt varannan svensk, enligt Svensk Idrott.

En idrottsförening är en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet och de allra flesta idrottar i första hand för glädjens, gemenskapens eller hälsans skull. Ofta bildas en idrottsförening för att de aktiva, eller i alla fall en del av de aktiva, ska tävla i en eller flera idrotter i föreningens namn. Det finns inget minimiantal gällande antalet medlemmar för att grunda en idrottsförening, men skall en ekonomisk förening bildas måste den bestå av minst tre medlemmar.

Sveriges äldsta allmänna idrottsförening är Upsala Simsällskap som grundades av Jöns Svanberg år 1796. Sannolikt är det världens äldsta simförening! I Sverige har organiserad idrott förekommit sedan lång tid. Bland annat så skildras olika typer av idrotter av Olaus Magnus i verket ”Historia om de nordiska folken” från 1555. Dock dröjde det ett par århundraden, till slutet av 1700-talet, innan idrotten tog den form som den har idag med föreningar och sammanslutningar. Pehr Henrik Ling, verksam under 1800-talets första hälft och stundom kallad den svenska gymnastikens fader, hjälpte till att sprida idrotten till den breda allmänheten men det är först i slutet av århundradet som idrottsrörelsen växte sig stark. I slutet av 1800-talet engagerade sig svenskarna i allt större utsträckning i olika folkrörelser. Bland annat nykterhetsrörelsen, frikyrkorna och arbetarrörelsen men också många idrottsföreningar grundas.

Idrottsrörelsen fortsatte att växa sig stark under 1900-talet mycket tack vare nationalistiska strömningar och ett ökat intresse för både den egna hälsan och hela landets hälsa. Nya sporter gjorde entré och folkets hälsa och välmående stod högt på Sveriges agenda. Att se till att invånarna i kommunen hade tillgång till kommunala idrottsanläggningar var viktigt. 1903 grundades Sveriges Riksidrottsförbund vilket idag har ca 3 miljoner medlemmar och 21.900 föreningar.

Ofta har en idrottsförening ett namn som visar att det handlar om just en sådan förening och man visar gärna varifrån klubben härstammar, såsom i nämnda Upsala Simsällskap. Dock finns det klubbar som inte alls visar på sin geografiska historia, se till exempel Allmänna Idrottsklubben.

Leave a Reply

mts_schema